HOME > 彜昳埬撪 > 婫愡彜昳 > 壞婫彜昳 > 僋乕儖儈僗僩

僋乕儖儈僗僩

MMF-10
婡夿柤 僋乕儖儈僗僩
宆幃 MMF-10
埑椡 MPa 5
暚柖検 L/min 0.175/0.21
億儞僾揹摦婡 50W
僼傽儞揹摦婡 100V扨憡4P 150W
僼傽儞僒僀僘 mm 480
僼傽儞夞揮悢 min-1 950乣1350
掕奿揹埑 100V扨憡
掕奿廃攇悢 Hz 50
掕奿徚旓揹椡 W 200
悈僞儞僋梕検 L/min 39
暚柖帪娫 h 3


慡挿 mm 730
慡暆 mm 600
慡崅 mm 1610乣1900
幙検 kg 38